Khó rời mắt trước nhan cuốn hút của ‘gái một con’ Vân Hugo, Hồng Quế